Truth Is Important

Who Is God

Who Is Jesus

Peace With God

Reformation

21st Century Reformation  Commentary

EncouragementPast Features 


 

 

Anthony Buzzard Website:

restorationfellowship.org

 

Anthony Buzzard e-mail:


anthonybuzzard@

mindspring.com

 

 

 

 

 


Anthony Buzzard MultimédiaOm Anthony Buzzard
PDF

 

Anthony BuzzardVem är Jesus?

En vädjan om ett återvändande till tro på Jesus Messias

”Ty Gud är en, och en är medlaremellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,”(1Tim 2:5)

 

av Anthony Buzzard   

 

 

Nästa Sida>


Innehåll

Inledning

Monoteismen i  Gamla testamentet bekräftad av Jesus och Paulus

Vem sade att Messias var Gud?

Guds Son

Människosonen, Herren vid Guds högra sida

Jesus gjorde inte anspråk på att vara Gud

Johannes judiska språk

Härlighet före Abraham

Logos i Joh 1:1

Jesu ”gudomlighet”

Att vara till i Guds gestalt

Huvud för en ny skapelse

”Den i framtiden bebodda jord som vi talar om”

Den hebreiska bakgrunden till Nya testamentet

Från Guds Son till Gud Sonen

Människan och budskapet ställda i skuggan

Vad forskarna medger

Jesus, Människan och Medlaren

Kyrkans bekännelse

APPENDIX

 

Inledning

Föreställningen att Jesus enligt Bibeln inte är ”sann Gud av sann Gud” vi­sar sig troligen skrämmande för dem som är vana vid den allmänt hållna uppfattningen hos de större samfunden. Det är inte allmänt känt att många bibelstuderande genom tiderna, inklusive ett ansenligt antal samtida fors­kare, inte har dragit slutsatsen att Skriften beskriver Jesus som ”Gud” med stort G.

Åsiktsskillnader i ett sådant grundläggande spörsmål borde utmana oss alla till en undersökning av den viktiga frågan om Jesu identitet. Om vår till­bedjan till Fadern ska vara som Bibeln begär, ”i ande och sanning” (Joh 4:24), är det uppenbart att vi vill förstå vad Bibeln avslöjar om Jesus och hans re­lation till sin Fader. Skriften varnar oss för att det är möjligt att falla i fällan att tro på ”en annan Jesus” (2 Kor 11:4) − ”en annan Jesus” än den som är uppenbarad som Guds Son i Bibeln, den av profeterna i Gamla testamentet [GT] utlovade Messias.

Det är ett slående faktum att Jesus aldrig hänvisade till sig själv som ”Gud”. Lika märkligt är Nya testamentets användning av ordet ”Gud” − i grekiskan ho theos − som används omkring 1 350 gånger för att syfta enbart på Fadern. I skarp kontrast till detta kallas Jesus ”gud” bara i en handfull texter − kanske inte mer än två.[1] Varför denna imponerande skillnad i nytestamentligt språk­bruk, när så många tycks tro att Jesus inte är mindre ”Gud” än sin Fader?

Monoteismen i Gamla testamentet bekräftad av Jesus och Paulus

Läsare av Skriften i det tjugoförsta århundradet kanske inte riktigt förstår styrkan i monoteismen − tro på en Gud − vilket var den första princi­pen i all undervisning om Gud i Gamla testamentet. Judarna var beredda att dö för sin övertygelse att den sanne Guden var en enda person. Alla idéer om flertal i gudomen förkastades som farlig avgudadyrkan. Lagen och Pro­feterna hade ständigt framhållit att bara en var sann Gud och ingen kunde ha förutsett ”distinktioner” inom gudomen sedan han en gång engagerat sig i minnestexter som följande:


”Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en”  (5 Mos 6:4).
”Har vi inte alla en enda Fader? Har inte en enda Gud skapat oss?” (Mal 2:10).
”Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma”  (Jes 43:10).
”Ty jag är Gud, och det finns ingen annan”  (Jes 45:22).
”Jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag” (Jes 46:9).

Exempel på strängt monoteistiska uttalanden kan mångfaldigas från Gamla testamentet. Ett viktigt faktum att lägga märke till är att Jesus som grundare av kristendomen bekräftade och förstärkte det som Gamla testa­mentet underströk, att Gud är en. Enligt vittnesbörden om hans undervis­ning som sammanställts av Matteus, Markus och Lukas sade Jesus ingenting alls för att rubba tron på Guds absoluta odelbarhet. När en skriftlärd (en teolog) citerade de berömda orden: ”Herren vår Gud är en”, lovordade Jesus honom eftersom han hade ”svarat förståndigt” och sade: ”Du är inte långt från Guds rike” (Mark 12:29-34).

I Johannes redogörelse för Jesu verksamhet bekräftade Jesus på samma sätt den oinskränkta monoteismen i sitt judiska arv i ord som inte kan miss­förstås. Han talade om Gud, sin Fader, som ”den ende Guden” (Joh 5:44) och ”den ende sanne Guden” (Joh 17:3). I alla sina upptecknade tal tillskrev han ordet ”Gud” enbart Fadern. Inte en enda gång sade han att han var Gud, en föreställning som skulle ha låtit både absurd och hädisk. Jesu odelade monoteistiska uttryck i Johannes 5:44 och 17:3 är ekon från uppfattningen i Gamla testamentet om Gud som en person, ensam i sitt slag. Vi kan lätt märka den judiska ortodoxin i Gamla testamentet hos Paulus som talade om sin kristna tro på ”en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6) och om att ”Gud är en”, skild från ”en medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus” (1 Tim 2:5). För både Jesus och Paulus var Gud en enda icke-skapad varelse, ”vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader” (Ef 1:3). Till och med efter att Jesus hade blivit upphöjd till Faderns högra sida är Fadern fortfarande, med Jesu egna ord, hans Gud. (Upp 3:12).

_____________________

[1] Bultmann i exempelvis Essays Philosophical and Theological, s. 276 påstår att Joh 20:28 är det enda säkra exemplet i Nya testamentet då titeln “gud” tillämpas på Jesus. De flesta skulle gå med på att Hebr 1:8 är ett andra tydligt exempel. Notera den noggranna översättningen i the New American Bible: ”Your throne, O god, stands forever.”

 

Nästa Sida>

 

| Home | About 21st CR | Multimedia | Contributors | Spread the Word | Contact Us | Truth Is Important | Who is God | Who is Jesus |

| Peace with God | Reformation | 21st CR Commentary | Encouragement | Past Features | Permissions | Privacy Policy | Site Map |

Copyright © 2010 21st Century Reformation. All rights reserved.

Website and Design by " Sharon"