Truth Is Important

Who Is God

Who Is Jesus

Peace With God

Reformation

21st Century Reformation  Commentary

EncouragementPast Features 


 

 

Anthony Buzzard Website:

restorationfellowship.org

 

Anthony Buzzard e-mail:


anthonybuzzard@

mindspring.com

 

 

 

 

 


Anthony Buzzard MultimédiaOm Anthony Buzzard
PDF

 

Anthony Buzzard

Preexistensens

natur i Nya testamentet

av Anthony Buzzard


Preexistensens natur i Nya testamentet är kapitel VII i boken The Doctrine of Trinity, Christianity´s Self-Inflicted Wound av Anthony F. Buzzard och Charles F. Hunting.Se också

www.restorationfellowship.org

 

Nästa Sida>


”Helig ande skall komma över dig … Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son  −ängeln Gabriel  −  (Luk 1:35, Bibel2000)

Inom den kristna traditionen har Nya testamentet länge lästs genom de senare kyrkliga trosbekännelsernas prisma … Att tala om Jesus som Guds Son hade en mycket annorlunda betydelse under det första århundradet jämfört med det som det haft alltsedan kyrkomötet i Nicea (325 vår tideräkning, v.t.). Talet om Jesu preexistens bör troligen i de flesta fall, kanske i alla, förstås så som de judiska läsarna uppfattade begreppet preexistens i Torahn för att ge uttryck åt det eviga gudomliga syftet som skulle uppnås genom honom, inte att han preexisterade som person.[1]

De traditionella kyrkorna har tagit ställning för en viss lära om Jesus, men specialister på tidigt kristet tänkande ifrågasätter de resonemang genom vilka man kom fram till läran om en treenig Gud. Nytestamentliga teologer frågar om Nya testamentet alls lär ut den, och historiker förvånas över klyftan mellan Jesus själv och fullt utvecklad kristendom. Dessa frågor är mycket oroväckande för de innebär att kristendomen kanske är i ett värre tillstånd än man tänkt. I verkligheten kanske det inte finns en hållbar struktur som bara behöver moderniseras utan man kanske är i behov av en radikal rekonstruktion … Nya testamentet påstår aldrig att uttrycket ”Guds Son” betyder just ”Gud.”[2]

Likväl insisterar evangelisk kristendom på att det är så man måste se det om man vill räkna sig som kristen.

”När juden ville ange något som förutbestämt talade han om det som om det redan ’existerade’ i himlen.”[3] Påståenden om ”preexistens” i Nya testamentet har alltså att göra med förutseende och förutbestämmelse. Det var grekerna som missförstod judiska tänkesätt och gjorde Jesus till en kosmisk gestalt som kom ned till jorden från yttre rymden. Men är en sådan Jesus en människa? Är han Israels sanne Messias?

Många hängivna kristna är allmänt bekymrade över de gnostiska och mystiska tendenserna som påverkar kyrkan. Men många är omedvetna om att filosofiska, mystiska föreställningar invaderade kyrkan alltifrån det andra århundradet och framåt via ”kyrkofäderna” som var genomsyrade av hednisk filosofi och lade grunden till de trosbekännelser som nu kallas ”ortodoxa”. Den trinitariska lärans säd planterades i tänkandet hos Justinus Martyren, en av de kristna apologeterna under det andra århundradet som ”fann att i platonismen kom man kristendomen närmast och som kände att med dess anda och principer behövdes ingen förändring för att övergå till den kristna uppenbarelsens större ljus”. ”De krafter som medverkade till att förändra apostolisk lära hämtades från hedendomen … De tankemönster som hedningarna förde med sig in i kyrkan räcker för att förklara de förvanskningar av apostolisk lära som började i efterapostolisk tid.”[4]

Intelligenta kristna behöver upplysas om dessa förvanskningar, och hur de av många har ”kanoniserats” som Skriften. Urskiljning innebär att man lär sig skilja mellan uppenbarad sanning och hednisk, filosofisk undervisning med utombibliskt ursprung, som likväl påverkade det som nu kallas ”ortodox tro”.

Vi skulle vilja be läsaren att tänka på de katastrofala följder det blir om man inte är uppmärksam på det judiska sättet att tänka som man finner i Bibeln vilken skrevs av judar (med undantag av Lukas). Det är tydligt att om judar inte menar vad vi menar med ”preexistens” riskerar vi att missförstå dem i grundläggande frågor om vem Jesus är. Det är en ofantlig skillnad mellan att vara förutbestämd eller förutsedd och verkligen preexistent. Grekisk filosofi trodde på en ”andra Gud”, en icke-mänsklig mellanhand mellan skaparen och världen. Men den sanne Jesus är ”människan Messias”, den ende medlaren mellan Gud och människa (1 Tim 2:5). ”… så har vi bara en Gud, Fadern … och en Herre, Jesus Kristus [Messias]” (1 Kor 8:6). Notera noggrant Paulus definition av den ende Guden.

Nya testamentet är en alltigenom judisk bok. Dess författare var alla judar förutom troligen Lukas (som är lika judisk som någon av författarna då han visar sin glädje i den frälsning som kommer från judarna [Joh 4:22] och som erbjuds i Jesus för både jude och hedning). Moderna läsare av Bibeln närmar sig de bibliska frågorna fast förankrade i ett grekiskt sätt att se på livet. Detta har de ärvt från kyrkorna och tidiga efterbibliska trosbekännelser som inte låtsats om det faktum att Jesus var en jude som tänkte och undervisade på judiskt sätt.

Det finns en antisemitisk tendens i traditionell kristen trosbekännelse som måste erkännas och överges. Den har dramatiskt påverkat kristen lära. Den har påverkat det sätt på vilket vi definierar personen Jesus, Messias.

Tanken att själen skiljs från kroppen och medvetet överlever oberoende av kroppen är en alltigenom icke-judisk uppfattning (detta är väl konstaterat i det gammaltestamentliga perspektivet − och den nytestamentliga undervisningen om människans natur har sin grund i det gamla). Moderna läsare av Bibeln chockeras av att upptäcka att i Bibeln dör hela människan och går in i omedvetenhet (”sömn”) och återförs till liv bara genom den framtida uppståndelsen av hela personen. Traditionell kristendom håller fast vid den felaktiga föreställningen att människan har en ”odödlig själ” som överlever döden. Många läsare av Bibeln har inte lagt märke till påståendet i Interpreter´s Dictionary of the Bible: ”Ingen biblisk text sanktionerar påståendet att själen skiljs från kroppen i dödsögonblicket.”[5]

________________________________

[1]  Maurice Wiles, The Remaking of Christian Doctrine.

[2]  Don Cupitt, The Debate About Christ (London: SCM Press, 1979), vii, 4.

[3]  E. G. Selwyn, First Epistle of St Peter (Baker Book House, 1983), s. 124.

[4]  G.T. Purves, D. D. The Testimony of Justin Martyr to Early Christianity. New York: Randolph and Co., 1889, s. 167.

[5]  Ed. G.A.Buttrick (Nashville:Abaindon Press, 1962),Vol. 1, s. 802. Se vidare vår artikel, ”Do Souls Go to Heaven?”


Nästa Sida>

 

| Home | About 21st CR | Multimedia | Contributors | Spread the Word | Contact Us | Truth Is Important | Who is God | Who is Jesus |

| Peace with God | Reformation | 21st CR Commentary | Encouragement | Past Features | Permissions | Privacy Policy | Site Map |

Copyright © 2010 21st Century Reformation. All rights reserved.

Website and Design by " Sharon"